Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Wedstrijdreglement van de Zoomer Wantijloop

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Organisator: Zoomer Wantijrun / Zoomer Makelaardij. b. Evenement: de Zoomer Wantijrun. c. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. e. Inschrijfgeld: de kosten om recht te krijgen op deelname aan het Evenement. f. Extra kosten: Kosten voor het verzenden van startnummers. Deze algemene voorwaarden en wedstrijdreglement zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

A. Algemene Voorwaarden

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het Evenement voldoet aan de door de Organisator vastgestelde leeftijdsgrenzen. De leeftijdsgrenzen >12 jaar.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende elektronische inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het Inschrijfgeld en eventuele Extra kosten volledig zijn voldaan, en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met onjuist ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is uitsluitend mogelijk na toestemming van de Organisator, mits degene aan wie de Overeenkomst zou moeten worden overgedragen voldoet aan de voorwaarden die zijn genoemd bij lid 1 en lid 2.

5. De inschrijving annuleren met restitutie van het Inschrijfgeld is niet mogelijk.

6. Wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, is uitsluitend mogelijk na toestemming van de Organisator, mits de Deelnemer voldoet aan de voorwaarden die zijn genoemd bij lid 1 en lid 2.

7. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het Inschrijfgeld inclusief eventuele Extra kosten, en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

8. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt restitutie van het Inschrijfgeld of eventuele Extra kosten plaats. Overige uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

9. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement of een of meer onderdelen daarvan voortijdig te beëindigen, te vervroegen, uit te stellen of te neutraliseren. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om van een of meer onderdelen de te lopen route en/of afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het Inschrijfgeld of eventuele Extra kosten plaats. Overige uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

10. Een besluit van de Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit om het Evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Sponsors van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Ter zake is de Organisator geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en andere media.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden via de Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling Atletiekunie afgehandeld, zie www.atletiekunie.nl.

Artikel 7 Geldigheid van bepalingen

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram